Reims 4.0

Day 18

Who invented Christmas lights?

Thomas Edison
Einstein
Benjamin Franklin
icon_06